Špecialisti na prípravu a realizáciu stavieb

Zameranie firmy KOPA ENG. s.r.o.

Kompletné zabezpečenie prípavy a realizácie investičných projektov, vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti pre zahraničných investorov.

Filozofia firmy KOPA ENG. s.r.o.

"Aby aj naďalej boli výsledkom našej činnosti nielen zrealizované predstavy našich klientov, ale aj s nimi nadviazané priateľstvá."

Motto firmy KOPA ENG. s.r.o.

"Prinášame jednoduchosť do zložitého sveta."

Tento cieľ dosahujeme odborným vedením celého investičného projektu a to:

  • Tvorbou zásadnej koncepcie, rozpočtu a časového harmonogramu
  • Vypracovaním kompletnej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia stavby
  • Kompletnou inžinierskou činnosťou pre získanie územného rozhodnutia, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí
  • Vytvorením komplexného a funkčného dodávateľského systému
  • Výkonom dozorov počas realizácie stavby (autorský, technický, stavebný, bezpečnostný)
  • Zastupovaním investora v prípravnej a realizačnej fáze investičného projektu
  • Vedením prípravy a realizácie stavby, koordináciou technologickej a stavebnej časti
  • Priebežnou kontrolou realizovaných prác a oprávnenosti fakturácie
  • Dôslednosťou pri preberaní diela a uvedení stavby do prevádzky
  • Operatívnym riešením problémov vzniknutých počas užívania diela