Činnosti

  • Výkon funkcie generálneho projektanta
  • Vyhľadanie a vyhodnotenie pozemkov a areálov vhodných pre investičné aktivity
  • Zastupovanie investora pri príprave a realizácii stavby
  • Výkon komplexnej inžinierskej činnosti
  • Vizualizácie stavieb
  • Prekladateľské služby v anglickom jazyku

Geodetických a hydrogeologických prieskumov

Archeologického výskumu

Dopravného prieskumu, dopravnej štúdie

Hlukovej a dendrologickej štúdie

EIA hodnotenia

Koordinátora bezpečnosti práce

Energetického certifikátu pre stavebné povolenie a kolaudáciu