Činnosti

Výkon funkcie generálneho projektanta

Výkon komplexnej inžinierskej činnosti

Zastupovanie investora pri príprave a realizácii stavby

Vyhľadanie a vyhodnotenie pozemkov a areálov vhodných pre investičné aktivity

Vizualizácie stavieb

Prekladateľské služby v anglickom jazyku

Geodetických a hydrogeologických prieskumov

Archeologického výskumu

Dopravného prieskumu, dopravnej štúdie

Hlukovej a dendrologickej štúdie

EIA hodnotenia

Koordinátora bezpečnosti práce

Energetického certifikátu pre stavebné povolenie a kolaudáciu